Illegale woonboten niet beschermd tegen slagschaduw

Illegale woonboten niet beschermd tegen slagschaduwillegale woonboten

Het college van B&W heeft een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een windpark. Het gaat om 6 windturbines in een lijnopstelling te IJmuiden. Elke windturbine heeft een tiphoogte van minimaal 175 m en maximaal 178,5 m. In de omgeving van de windturbines liggen illegale woonboten. De kortste afstand is 187 m.

De eigenaren van de woonboten betogen onder meer dat ze hinder zullen ondervinden van de windturbines, waaronder slagschaduw.

De woonboten zijn volgens het college in planologisch opzicht illegaal aanwezig en daarom geen gevoelige bestemmingen. Wel zijn er gedoogverklaringen verstrekt op basis waarvan de windturbines tot 1 maart 2023 worden gedoogd.

De Afdeling zegt er het volgende over: “De mate waarin de woonboten bij het nemen van planologische besluiten bescherming toekomt, hangt samen met de vraag of de woonboten planologisch legaal aanwezig zijn. Dat wil zeggen met de vraag of het gebruik van de woonboten op grond van een planologisch besluit zoals een bestemmingsplan is toegestaan. Voorts dient, in het geval de woonboot als bouwwerk dient te worden aangemerkt, daarnaast een omgevingsvergunning voor het bouwen te zijn verleend of een daarmee gelijk te stellen besluit te zijn genomen. (…)

(…) Het Activiteitenbesluit milieubeheer is niet van toepassing op woonboten. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn wel de gevolgen onderzocht voor de woonboten. Voor de woonboten is zonder mitigerende maatregelen een geluidsbelasting berekend van maximaal 52 dB. Met mitigerende maatregelen is voor de woonboten een geluidsbelasting berekend van maximaal 50 dB. Voorts is voor de woonboten vermeld dat de cumulatieve geluidsbelasting met 3 á 12 dB toeneemt. Dit leidt voor de meeste woonboten van een verschuiving van de classificering van de milieukwaliteit van ‘tamelijk slecht’ naar ‘zeer slecht’.

Gelet op het vorenstaande leidt het bestreden besluit mogelijk tot een aanmerkelijke verslechtering van het woon- en leefklimaat van appellanten in de vorm van geluidbelasting. Hier stelt het college tegenover dat de woonboten illegaal aanwezig zijn en slechts voor een periode van twee tot drie jaar tegelijk met het windpark aanwezig zullen zijn. (…) Het college heeft in redelijkheid kunnen uitgaan van de verwachting dat de woonboten gelet op de einddatum van de gedoogverklaring tot uiterlijk 1 maart 2023 aanwezig zullen zijn. Zie verder r.o. 5 van uitspraak ABRS 19 december 2018, no. 20182988/1/R6 en verder waar meer wordt ingegaan op slagschaduw.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s